تماس با ما

 
آدرس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نيرو:
تهران، خيابان ولي عصر، ابتداي بزرگراه نيايش، پلاك 4 - ساختمان وزارت نيرو طبقه نهم شرقی

كدپستي: 1996832611
 
مشاور وزير در امور بين الملل آقاي دکتر فرهاد يکه يزدان دوست 81606038
معاون امور روابط بين الملل آقاي عدنان قاروني 81606571
معاون امور توسعه صادرات آب و برق آقاي شهرام صبور مقدم 81606787
معاون امور پشتيباني صنعتي آ 81606780
مسئول دفتر خانم بهنازالسادات رضي 81606573
متصدي امور دفتري و بايگاني آقاي  محمد صادقي صياد محله 81606056
مسئول دفتر آقاي علي بتويي 81606038
  فكس دفتر
81606082
 
گروه تنظيم روابط بين الملل
سرپرست گروه آقاي گشتاسب حكيم زاده 81606561
کارشناس آقاي اميرنصرت روحاني 81606574
گروه ترجمه و نهادهاي بين المللي
رئيس گروه خانم الهه جلالي امين 81606572
كارشناس آقاي مهدي اكبرصفت 81606641
كارشناس خانم مهديس شنكايي 81606577
کارشناس آقاي عبدالله كسايي 81606558
کارشناس آقای مجتبي سالم 81606567
كارشناس خانم مژگان نظري 81606578
كارشناس آقاي وحيد عباسي 81607272
كارشناس خانم مهناز درخشاني 81606576
گروه بازار بين الملل آب و برق
رئيس گروه آقاي حميدرضا مافي 81606786
كارشناس خانم فرشته شريعت 81606788
كارشناس خانم منصوره حمصيان 81606736
گروه توسعه و حمایت از صادركنندگان
رئیس گروه آقاي ابراهيم دستاران 81606794
كارشناس خانم سارا مواسات 81606791
كارشناس آقاي مرتضي همتي 81606575
كارشناس آقاي محمدباقر كني 81607503
گروه ارزيابي و برنامه ريزي صنايع آب و برق
رئيس گروه خانم فاطمه زيبا 81606792
     
گروه پشتيباني و حمايت از صنايع آب و برق
رئيس گروه آقاي قاسم نصر 81606579
كارشناس آقاي محمد شاه بختي 81606399